Строителен Надзор

„БМ Надзор” ЕООД, ЕИК 202817896 със седалище и адрес на управление гр. София, район „Витоша”, ж.к. „Водолей-1”, ул. „Витошка зорница” № 3Б, секция №2, ат. 2, представлявано от инж. Любен Василев Кантарджиев–Управител. Дружеството е с предмет на дейност упражняване на строителен надзор в проектирането и строителството на обект от всички категории /от 1- до 5 и 6/ на територията на Р България, в съответствие с изискванията на действащите в страната нормативни актове.

 

„БМ Надзор” ЕООД е лицензирано да упражнява строителен надзор при проектирането и строителството с Лиценз, издаден от МРРБ за извършване на дейностите оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор за строежите по отделните категории на чл. 137, ал. 1 от ЗУТ.

 

Дружеството извършва строителен надзор в проектирането и строителството въз основа на сключени договори за обекти в цялата страна, по-голяма част от които са жилищни и административни сгради, магазини и търговски центрове, бизнес комплекси, хотели, ресторанти и заведения за развлечение, медицински центрове, и др.

 

Фирмата разполага с квалифицирани специалисти с голям опит в контролирането на СМР, изготвянето и приемането на актове и документи отчитащи количеството и качеството на извършените СМР.

 

Дружеството извършва технически експертизи относно законността на извършеното строителство и дава становища по възможността за узаконяване на всички видове строежи.

 

Във връзка с дейността си Фирма „БМ Надзор” ЕООД осъществява надзор в проектирането, свързан със съгласуване на проектната документация, издаване на разрешения за строеж, последващ надзор в строителството след издаване на разрешение за строеж, включващ:

 

- Откриване на строителна площадка

- Заверка на заповедна книга

- Съставяне на актове по време на строителството обр 5,6,7,12

- Съставяне на акт обр 14 за изпълнената конструкция

- Изготвяне на Констативен акт обр 15 за готовността на строежа за въвеждане в експлоатация

- Изготвяне на окончателен доклад обр 16 за държавното приемане на обекта

- Изготвяне на технически и енергиен паспорт на обектите

- Издаване на необходимите становища от общински и държавни органи и институции за въвеждане на обектите в експлоатация: от РС „ПБС”, СРЗИ, РИОКОЗ, ВиК, Електроразпределителните дружества

- Осигуряване на необходимото съдействие и съвместна работа с участниците в процеса на проектирането,строителството и узаконяването: Възложители /инвеститори/, проектанти, надзорници, строители, държавни и общински институции

- Подготвяне на пълен комплект документация за въвеждане на обектите в експлоатация

 

В процеса на проектирането и строителството дружеството извършва постоянен контрол на дейностите, осигурявайки нужните специалисти и координатори.

 

За съществуващите обекти, фирма „БМ Надзор” ЕООД консултира собствениците, съставя необходимата документация за узаконяването им в зависимост от спецификата на обекта и съдейства за издаване на удостоверение за въвеждането им в експлоатация „БМ Надзор” ЕООД развива дейността си като предлага на партньорите си пълна инженерингова дейност във връзка с държавното приемане и назначаването на Държавни приемателни комисии и издаване разрешения за експлоатация на строежите, предмет на договорите за строителен надзор.
 

ПОЛЕЗНА ИНФОРАМЦИЯ:

Строителния надзор в подробности
С
троителен надзор - същност, функции, специалисти

Форма за контакт