Проекти за Огради - изисквания и норми

Колкото и да отричаме, всички ние обичаме да поставяме граници, дори и само въображаеми. По този начин се чувстваме по-сигурни, а животът ни изглежда по-подреден. Най-популярната, а може би и най-необходимата, ограда е тази, която обозначава пределите на нашия дом. Колко от нас, обаче, са наясно с изискванията за поставянето на този ключов елемент?

проект за ограда

Какво трябва да знаете?

 

Поставянето на ограда в имота Ви може да се окаже по-сложно, отколкото сте си представяли. Това не се дължи нито на количеството, нито на вида на необходимата документация, а на факта, че повечето хора не са добре (или въобще) запознати с действащите изисквания и норми по въпроса. Имайте предвид, че съгласно закона, не можете да заградите даден обект, докато не получите нужното разрешение от съответната община. Всички правила, засягащи поставянето на огради в собствен имот, са описани подробно в чл. 48 от ЗУТ (Закон за устройство на територията).

 

„Кметът на общината по предложение на общинския експертен съвет определя общите изисквания към оградите (вид, форма, височина, материали и други) съобразно видовете устройствени зони и територии, оформянето на първостепенната улична мрежа и другите публични пространства, теренните особености, предназначението на поземлените имоти и в съответствие с правилата и нормативите към действащите подробни устройствени планове” чл. 48, ал. 2 от ЗУТ.

 

Какво включват проектите за огради и от какви документи ще имате нужда?

За да можете законно да заградите имота си е необходимо да минете през няколко важни стъпки. Най-напред трябва да се сдобиете с актуална скица на обекта, снабдена с координатни точки. Този документ важи шест месеца, затова ако Вашата скица е „по-стара” ще Ви се наложи да си извадите нова. След това трябва да подадете молба за виза за проектиране на ограда в съответната община. Имайте предвид, че имоти извън регулация могат да се ограждат единствено с леки заграждения или иначе казано – само с мрежи. Освен това ще имате нужда от проект за ограда, който има за цел да определи (и изясни) вида, формата и височината й, както и типа на използваните материали. Въз основа на този проект, изготвен от инженер-конструктор, съответната община издава разрешение за строеж. След това е необходимо да наемете лицензирана фирма по ЗКИР (Закон за кадастъра и имотния регистър), която да трасира обекта и да Ви издаде необходимия документ. Имайте предвид, че при трасирането на урегулиран поземлен имот се издава дворищно-трасировъчен карнет, а при поземлен имот – трасировъчна скица. Веднага след това можете да започнете изграждането на своята ограда. Добре е да знаете, че загражденията към съседните урегулирани поземлени имоти се разполагат с равни части в двата имота. Освен това, височината на плътната (непрозираща) част на оградата Ви от страната на улиците не трябва да превишава 0.6 метра.

 

Проектантска фирма „Архитектура плюс 96” ЕООД ще Ви помогнат да осъществите идеите си и ще Ви спестят време, усилия и средства. Опитните професионалисти предлагат редица услуги свързани със събирането и изработването на строителна документация, сред които и изготвяне на проекти за огради в идейна, техническа и работна фаза. Тук ще откриете не само брилянтни специалисти, но и лоялен партньор в строителните Ви начинания.

Форма за контакт