Строителен надзор – същност, функции, специалисти

В наши дни все по-често се сблъскваме с термини, които не разбираме. Много от тях са ненужно сложни и непотребни за повечето хора. Някои обаче, най-често свързани с медицината, строителството, безопасността, транспорта, могат да бъдат изключително полезни и лесно приложими.

Какво означава понятието „строителен надзор”?

Дейността „строителен надзор” включва контрол над строителния процес и изготвяне на необходимата документация – от откриването на строителната площадка до въвеждането на обекта в експлоатация. Квалифицирани специалисти по съответните части стриктно следят за качеството както на използваните материали, така и на самата работа. Те изискват протоколи, гарантиращи безопасността на изпълнените инсталации и съставят необходимите актовете в съответствие с действащите нормативи. Строителният надзор Ви гарантира качествено изпълнение на строително-монтажните работи, както и максимална удовлетвореност от крайния продукт. Освен това той спомага за безпроблемното въвеждане на обекта в експлоатация.

Защо имате нужда от тази „услуга”?

Строителният надзор е свързан както с проектирането на даден обект, така и със съгласуването на необходимата документация, с издаване на разрешения за строеж и съблюдаване на нормите (правилата) за безопасност на труда. Той включва откриване на строителна площадка; заверка на заповедна книга; съставяне на актове по време на строителството (образци 5,6,7 и12); съставяне на акт 14 за изпълнената конструкция (груб строеж); издаване на технически паспорт на обекта, който се представя пред Агенцията по Кадастър и органа, издал разрешението за строеж; изготвяне на констативен акт 15 по чл. 176 от ЗУТ (след завършването на строежа); изготвяне на окончателен доклад (акт 16) до ДНСК (Дирекция за национален строителен контрол), РДНСК (Районна дирекция за национален строителен контрол) или съответната община по чл. 177 ЗУТ; издаване на необходимите становища от общински или държавни органи и институции за въвеждане на обекта в експлоатация – СРЗИ (Столична регионална здравна инспекция), РИОКОЗ, ВиК, електроразпределителните дружества; подготвяне на пълен комплект документация за въвеждане на сградата в експлоатация. Освен това строителният надзор ще Ви осигури законосъобразно започване, изпълнение и приключване на строежа; пълно и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; коректно изпълнение на строежа съобразно одобрения инвестиционен проект и съществуващите изисквания; контрол по спазване на условията за безопасност на труда; качество на влаганите строителни материали и изделия, както и съответствието им с нормите за безопасност; правилно изпълнение на строително – монтажните работи.

Търсите най-добрите специалисти в областта?

„БМ Надзор” ЕООД е фирма със седалище и адрес на управление град София, представлявана от инж. Любен Василев Кантарджиев. Дружеството е лицензирано да упражнява строителен надзор в проектирането и строителството на обекти от всички категории (от 1ва до 5та и 6та по чл. 137, ал. 1 от ЗУТ) на територията на Република България, в съответствие с всички изисквания на действащите в страната нормативни актове.

Фирмата извършва строителен надзор въз основа на сключени договори за обекти в цялата страна, по-голямата част от които са жилищни, административни или обществени сгради като магазини, търговски центрове, бизнес комплекси, хотели, ресторанти, заведения, училища, медицински центрове и развлекателни обекти.

В процеса на проектирането и строителството дружеството извършва постоянен контрол на дейностите, осигурявайки нужните специалисти и координатори. „БМ Надзор” ЕООД не само извършва технически експертизи относно законността на извършеното строителство, но и дава становища по възможността за узаконяване на всички видове строежи. Тук ще откриете опитен, лоялен и коректен партньор, който ще Ви помогне да осъществите дори най-смелите си архитектурни идеи.

Научете повече за услугата Строителен надзор