Издаване на разрешение за ползване – как и защо?

Какво е разрешение за ползване и защо имате нужда от него?

Много хора използват термина „разрешение за ползване” като синоним на Акт 16, макар тези две понятия да са доста различни. Строежите от първа, втора и трета категория се въвеждат в експлоатация чрез разрешение за ползване, издадено от органите на ДНСК (Дирекция за национален строителен контрол), при условия и по ред, определени в НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003 г, ЗУТ (Закон за устройство на територията). Преди да се стигне до този етап, обаче, обектите трябва да разполагат с Акт 16, който се издава от съответната държавна приемателна комисия и има за цел да установи годността за ползване на даден строеж. Иначе казано, за да можете да въведете обект от първа до трета категория в експлоатация имате нужда както от Акт 16, така и от разрешение за ползване. Имайте предвид, че тези категории обхващат широк диапазон от строежи, сред които автомагистрали, пътища, жилищни и смесени сгради с високо застрояване, хидротехнически съоръжения, производствени предприятия, сгради и съоръжения за обществено обслужване и много други.

Как да получите разрешение за ползване?

За целта ще са Ви необходими редица документи – писмено заявление; документ за собственост или право на строеж в чужд имот (нотариален акт на обекта); разрешение за строеж (акт за узаконяване на строителството); протокол за определяне на строителна линия и ниво, придружен от резултатите от проверките на достигнатите нива; окончателен доклад на лицето (лицата), упражняващо строителен надзор, заедно със свидетелство за оправомощаване и заверена заповедна книга на строежа; Акт 14 за приемане на конструкцията; Акт 15 за установяване годността на строежа за въвеждането му в експлоатация; Акт 16; договори с експлоатационните дружества (Електро, ВиК, газоснабдяване, топлофикация и други) за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура; документ от Агенцията по кадастъра за предадена екзекутивна документация (ако е необходима такава).

Имайте предвид, че при определени условия началникът на ДНСК (или упълномощено от него лице) може да откаже издаването на разрешение за ползване. Това е възможно в следните ситуации:

- ако строежът Ви или части от него са изпълнени със съществени отклонения от издадените строителни книжа и/или в несъответствие с предвижданията на действащия подробен устройствен план

- при неизвършени или незавършени строително-монтажни работи

- при липса на документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите

- при непремахнати съществуващи сгради или постройки, които не са включени в режима на застрояване

- ако фасадите на сградите (постройките) не са завършени съобразно одобрения инвестиционен проект

- ако над обектът не е упражняван строителен надзор или за тази цел е било наето нелицензирано лице

Проектантска фирма „Архитектура плюс 96” ЕООД и архитект Бояна Кантарджиева ще Ви помогнат бързо и лесно да въведете обект от първа до трета категория в експлоатация. Тук ще откриете опитен и лоялен партньор, който не само ще събере и изготви цялата необходима документация за издаването на разрешение за ползване, но и ще Ви спести време, усилия и средства. Когато става въпрос за Вашите идеи, проекти, мечти и творения, не бива да оставяте нищо на случайността. Именно затова е най-добре да се доверите на професионалистите.