Строителният надзор в подробности

Всички видове строителни обекти подлежат на строителен надзор – жилищни и обществени сгради, магазини, бизнес сгради, медицински центрове, ресторанти, развлекателни заведения, хотели, училища, детски градини, университети и т.н.

Названието „строителен надзор“ доста говори за същността на това понятие, но нека все пак изясним какво се включва в него.

 

При строителния надзор се извършват следните дейности:

- Упражнява се контрол по спазването на ЗУТ (Закона за управление на територията), както и на нормативните актове по прилагането му при проектиране и строителство.

- Контролира се качеството на използваните строителни материали, за да се осигурят законовите изисквания към строежите в България, в т. ч. безопасност, сигурност, достъпност.

- Следи се за спазването на законите по време на строителството във всеки един етап – проектирането на строежа, същинското строителство, получаването на разрешение за ползване на обекта, въвеждането в експлоатация на обекта.

- Контролира се съответствието между одобрения проект и извършваното строителство.

- Контролира се прилагането на нормативните актове по проектиране и строителство, строителните правила и изискванията към строежите.

Последователността на дейностите по строителния надзор най-общо е:

1. Откриване на строителната площадка.

2. Заверяване на заповедна книга.

3. Съставяне на акт 14 (с който се приема конструкцията на сградата), акт 15 (който удостоверява пълното завършване на строежа) и акт 16 (с който обектът се въвежда в експлоатация).

4. Изготвяне на технически и енергиен паспорт на обектите.

5. Издаване на становищата от експлоатационните дружества (ВиК, електро- и газоснабдяване и т.н.).

6. Осигуряване на качествено ангажиране и съдействие от участниците в целия процес – възложител (инвеститор), проектанти, строители, надзорници, институции.

Една от най-важните функции на лицензираните фирми за строителен надзор е да консултират собствениците на строежите и да съставят документацията за узаконяването на обектите в зависимост от спецификацията им.

Проектантско бюро „Архитектура плюс 96“ ЕООД предлага услугата строителен надзор съвместно с фирма „БМ Надзор“ ЕООД. Фирмата притежава лиценз, издаден от МРРБ за извършване на строителен надзор.