Кокво трябва да знаете за проектирането?

Имате куп архитектурни идеи и нямате търпение да се заемете с осъществяването им? Правите грандиозни планове за новия си дом? Изгаряте от желание да започнете да градите мечтите си? Всичко, от което имате нужда, е желание, безупречен проект и лоялен партньор.

Същност на проектирането

Изготвянето на архитектурен проект включва няколко важни етапа и голямо количество строителна документация. То започва с получаването на виза за проектиране и завършва с издаване на разрешение за строеж от съответната община. Този ключов документ е задължителен за законосъобразното изпълнение на всеки строеж. Без него обектът Ви не е просто незаконен, а подлежи на премахване. В повечето случаи, за да получите разрешение за строеж Ви е необходим одобрен инвестиционен проект. Добре е да знаете, че това правило също има своите изключения, които са подробно описани в чл.147 от ЗУТ (Закон за устройство на територията).

Обикновено проектирането преминава през три ключови фази – идейна, техническа и работна, които съдържат ясно обособени задължителни части (архитектура, ВиК, геодезия, енергийна ефективност, пожарна безопасност и други).

Необходими документи за осъществяването на архитектурен проект

Преди да започнете да градите дома на мечтите си ще имате нужда от съответната изходна и проектна документация. Тя включва документ за собственост на имота или документ за учредено право на строеж в чужд имот; скица с виза за проектиране или извадка от ПУП (подробен устройствен план); три копия от идейния инвестиционен проект в обхват и съдържание; предварителни договори с експлоатационните дружества – Електро, ВиК, Топлофикация и други; геодезическо заснемане на парцела; хидрогеоложки проучвания и доклад.

„Идейният инвестиционен проект може да бъде основание за издаване на разрешение за строеж, ако за него е извършена предварителна оценка за съответствие с предвижданията на подробния устройствен план, с правилата и нормативите по устройство на територията, с изискванията към строежите съгласно нормативните актове за функционалност, транспортна достъпност, опазване на околната среда и здравната защита, както и за взаимната съгласуваност между отделните части на проекта, и е одобрен от органа по чл. 145” – чл. 142, ал. 2 от ЗУТ.

Имайте предвид, че всеки един от тези документи е изключително важен. Липсата на (или евентуалните неточности в) който и да е от тях ще Ви попречи да получите разрешение за строеж. Освен това трябва да знаете, че пълният набор от данни по никакъв начин не гарантира одобрението на проекта Ви, затова най-добре си осигурете експертна помощ.

„Архитектура плюс 96” ЕООД и архитект Бояна Кантарджиева предлагат богата гама от архитектурни и проектантски услуги, които имат за цел да улеснят осъществяването на мечтите Ви. Една от основните дейности на фирмата е свързана именно с изготвянето на архитектурни проекти и издаването на разрешение за строеж. Опитните професионалисти не просто ще Ви очароват с кратки срокове, висока ефективност, лоялно отношение и достъпни цени. Те ще съберат и подготвят за Вас цялата необходима строителна документация за проекти в идейна, техническа и работна фаза по всички части – архитектура, електро, ВиК, ОВК, геодезия, геология, пожарна безопасност, озеленяване, енергийна ефективност.