Преустройството на сгради зависи от много неща – не ги пренебрегвайте!

Колкото видове сгради има, два пъти повече са законовите изисквания за тяхното преобразуване от една в друга. Именно в това е смисълът на услугата „Преустройство на сгради“ – получаването на разрешение за строеж, което да позволи промяна на обекта така, както собственикът му желае.

Ако искате да се заемете с преустройство на сграда, преди всичко определете ясно целите си. Също така е важно да осъзнавате ползите, недостатъците и цената на извършваното преустройство. Сградата, която искате да промените по един или друг начин, трябва да позволява желаната промяна – да има достатъчно място за нея, да е подходящо разположението в парцела за новите функции, конструкцията ѝ да е качествена и устойчива във времето.

Сградите, строени преди повечко години, са издигнати по стари (дори архаични) конструктивни методи и стандарти. Замислете се – при земетресение или наводнение старото строителство в повечето случаи е с повече щети от новото. Ето защо, ако ще преустройствате, необходимо е внимателно да проучите устойчивостта на сградата и да се примирите с изменения в плановете ви, ако са наобходими такива.

Основно изискване при преустройство на даден етаж от къща, например, е да се запазят носещите стени или поне контура им. Това означава, че при определени условия в тях могат да се правят отвори, но това е важно да бъде обсъдено със съответния специалист – архитект, конструктор, проектант.

Според Закона за устройство на територията (ЗУТ) новите надстройки или пристройки трябва да спазват определени нормативи: коти, височини, отстояния от границите на имота и т.н. Това отново са неща, които е силно препоръчително (дори задължително) да обсъдите с инженер-конструктор.

Ако правите вътрешно преустройство на жилището си, не планирайте мокро помещение (баня) над чужд хол или спалня. Това може да има много неприятни последствия.

 

Основните дейности при преустройство на сгради и смяна на предназначението им са няколко:

1.     Съгласно законовите изисквания се изготвя оценка за смяната на предназначението.

2.     Прави се проект за преустройство според изискванията на ЗУТ.

3.     Проектът се съгласува с експлоатационните дружества, действащи на територията на съответното населено място (ВиК, електро- и газоразпределителни, топлофикации).

4.     Изготвя се Оценка на съответствието на инвестиционния проект.

5.     Кандидатства се за издаване на Разрешение за строеж.

6.     Осъществява се строителен надзор до момента на издаване на Разрешение за ползване и въвеждане на обекта в експлоатация.

 

Проектантско бюро „Архитектура плюс 96” ЕООД е на ваше разположение да ви съдействва, ако ви предстои преустройство на сграда и/или смяна на предназначението на даден архитектурен обект. Свържете се с нас за консултация и въпроси.