Издаване на разрешение за строеж

Разрешението за строеж не е просто част от строителните книжа, а документ, който е задължителен за законосъобразното изпълнение на всеки строеж. Без това строително „позволение” не можете да започнете да градите своя дом, офис или вила, защото обектите, започнати без необходимата документация подлежат на премахване (разрушаване). Съгласно § 5, т. 38 ЗУТ (Закона за устройство на територията) строежите представляват надземни, полуподземни, подземни и подводни сгради, постройки, пристройки, надстройки, огради, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, благоустройствени и спортни съоръжения, както и техните основни ремонти, реконструкции и преустройства с и без промяна на предназначението. Тоест, преди да поставите основите на някое от тези „съоръжения” трябва да получите разрешение за строеж.

За издаването на този важен документ ще са Ви нужни скица за проектиране, съгласувана с експлоатационните дружества (ВиК, БТК, газоснабдяване, топлофикация и т.н.); извадка от ПУП (Подробни устройствени планове); скица – извадка от кадастралната карта, издадена от Агенцията по кадастъра; три копия от идейния инвестиционен проект в обхват и съдържание, определени от наредбата по чл. 139, ал. 5 ЗУТ (Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти); Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура; решение по оценка на въздействието върху околната среда, издадено по реда на Закона за опазване на околната среда (за строежите, за които се изисква такова); положително становище на органите по пожарна безопасност (за строежите от първа и втора категория); оценка за съответствието на проектната документация със съществените изисквания към строежите, изготвена по реда на чл.142, ал.6 от ЗУТ. Освен това трябва да представите и документ за собственост или документ за учредено право на строеж в чужд имот. За сградите на жилищно-строителни кооперации ще Ви е нужно и влязло в сила решение на общото събрание за приемане на проекта.

В повечето случаи, издаването на разрешение за строеж е свързано с одобряване на инвестиционни проекти. Това правило, обаче, също има изключения. Съгласно чл.147 ЗУТ някои обекти (дейности) не изискват тази процедура. Сред тях са стопански постройки със селскостопанско предназначение; монтаж на инсталации, съоръжения и уредби, с изключение на съоръженията с повишена степен на опасност, подлежащи на технически надзор от Главна дирекция "Инспекция за държавен технически надзор"; оранжерии с площ до 200 кв. м; басейни с обем до 100 куб. м в оградени поземлени имоти; подпорни стени с височина до 2 м над нивото на прилежащия в основата им терен (когато не са елемент на транспортни обекти); ремонт на елементите на техническата инфраструктура; огради, градински и паркови елементи с височина до 2,20 м над прилежащия терен; изкопи и насипи с дълбочина или височина до 1 м и с площ до 30 кв. м; надуваеми складове или покрития с площ до 100 кв. м; консервационно-реставрационни работи на паметниците на културата; остъкляване на балкони (с изключение на разположените към първостепенната улична мрежа).

Събирането и изготвянето на необходимата документация за издаване на разрешение за строеж може да Ви коства доста време, усилия и средства. Проектантска фирма „Архитектура плюс 96” ЕООД ще Ви помогне с лекота да получите заветното разрешение за строеж. Тук ще откриете опитен и лоялен партньор, който ще Ви очарова с умения, ценни съвети и атрактивни цени.