Проектиране - Документи и информация

Издаване на скица за поземлен имот за целите на проектирането

 

Имате готовност да предприемете строително-инвестиционен проект. Преди да пристъпите към  уговорки по проектирането с архитект, или по изпълнението със строител, е важно да се запознаете със законовите разпоредби и по-конкретно каква документация се изисква да може да  стартират дейностите по проектиране.

 

Какво представлява скицата за недвижим имот?

 

Най-общо казано, това е скица или схема на имота, върху който се планира да се строи. Документът представлява кратка извадка, взета от действащия регулационен план към местонахождението на поземления имот. В него е упомената неговата площ.

 

Издава се от Агенцията по геодезия, картография и кадастър към съответния район, в който се намира имотът. Скицата се отпечатва на специална хартия, върху която фигурира логото на Агенцията.

 

Без представяне на скица на поземления имот, ще ви бъде отказано проектиране на строително-инвестиционния процес.  

 

Изискуеми документи за издаване на скица за недвижим имот:

·       заявление по образец

·       копие на валиден документ за собственост върху имота (например нотариален акт)

·       копие или оригинал на платежно нареждане за внесена административна такса

·       удостоверение за наследници (само в случай, че имотът е получен като наследство)

·       нотариално заверено пълномощно, подписано от собственика на имота (в случай, че имотът се явява чужда собственост)

 

Какво друго трябва да се знае за услугата по издаване на скица за поземления имот?

 

Обикновено срокът за изпълнение е в рамките на седем работни дни. Размерът на таксата се определя в зависимост от формата на хартията (А4, А3 или А2), върху която ще се отпечатва скицата.

 

Достъпни са два типа услуги: обикновена и бърза. Бързата отнема три работни дни, но имайте предвид, че това ще оскъпи стойността на таксата. Общините самостоятелно определят размера на таксите, които се събират. Допустим е и вариант за плащане по банков път.

 

Презаверяване след изтичане срока на валидност

 

Скицата на поземления имот е валидна 6 месеца. Ако документът ви е нужен за по-дълго времеза целите на проектирането, след изтичане на валидността, трябва да я заверите. Отново отивате в  Агенцията по геодезия, картография и кадастър и подавате заявление за презаверяване. Към него представяте документ за собственост (нотариален акт или пълномощно, подписано от собственика и подпечатано от нотариус) и документ за платена такса. 

Форма за контакт