Акт за Узаконяване - Защо, Кога и Как?

Защо имате нужда от Акт за узаконяване?

Съгласно действащото законодателство, всички обекти, построени без необходимата строителна документация (или иначе казано – незаконни) подлежат на премахване (разрушаване). Освен това, незаконните сгради (строежи) не могат да бъдат продавани, заменяни, подарявани или ипотекирани.

 

Кога можете да узаконите една сграда?

Съществуват два начина да преградите възможността за премахване на незаконен строеж. Първият е свързан с издаването на Акт за узаконяване, а вторият – с Удостоверение за търпимост. И в двата случая обектите трябва да са допустими или по разпоредбите, които са действали по времето, когато са били построени, или по действащите в момента разпоредби съгласно ЗУТ (Закон за устройство на територията).

 

„Строежи, извършени незаконно до влизане в сила на този закон, могат да бъдат узаконени по искане на собственика, ако са допустими по разпоредбите, които са действали по времето, когато са извършени, или по действащите разпоредби” ал. 1 на §184 от ЗУТ.
„Строежи, изградени до 31 март 2001 г., за които няма строителни книжа, но са били допустими по разпоредбите, които са действали по времето, когато са извършени, или по действащите разпоредби съгласно този закон, са търпими строежи и не подлежат на премахване или забрана за ползване. Те могат да бъдат предмет на прехвърлителна сделка след представяне на удостоверение от органите, които са овластени да одобряват съответните инвестиционни проекти, че строежите са търпими” ал. 1 на §127 от ЗУТ .

строителен акт за узаконяване

Важно е да знаете, че незаконните обекти, построени след 26.07.2003 г., няма как да бъдат узаконени и следователно подлежат на разрушаване.

 

Как да се сдобиете с Акт за узаконяване?

Крайният (едногодишен) срок за подаване на заявления изтече на 26.11.2013г., но производствата по вече внесените случаи ще продължат до 26.11.2014г. Макар до момента да няма яснота дали ще последват нови изменения в законодателство в тази посока, повечето анализатори дават оптимистични прогнози. В този ред на мисли е добре да сте запознати с условията за издаване на Акт за узаконяване и необходимата документация. За да се сдобиете с този важен документ строежът Ви трябва да отговаря на няколко изисквания. Той трябва да е изграден до 26.07.2003г. (при евентуални изменения в закона е възможно тази дата също да се промени); да НЕ разполага със строителни книжа и да е бил допустим по разпоредбите, които са действали по времето на построяване, или по настоящите действащи разпоредби. Сграда, която отговаря едновременно на всички тези условия, може да бъде узаконена и впоследствие да бъде въведена в експлоатация. Преди да получите Акт за узаконяване е необходимо да подадете съответното заявление. В него трябва да посочите личните си данни – три имена, адрес, ЕГН; информация дали сте собственик на имота или лице с учредено право на строеж; данни за строежа – площ, местоположение, номер на УПИ (урегулиран поземлен имот); година на построяване и информация кой е изградил строежа.

 

„Архитектура плюс 96” ЕООД предлага богата гама от проектантски и архитектурни услуги, включително събиране и изготвяне на необходимата документация за издаване на Акт за узаконяване. Тук ще откриете лоялни и опитни специалисти, които не ще Ви помогнат да осъществите плановете си, но и ще Ви спестят време и усилия.

Форма за контакт