Въвеждане в експлоатация - АКТ 16

Какво представлява Акт 16? Как да се сдобиете с този документ и защо Ви е необходим? Какво трябва да знаете за процедурата по издаването му и условията, свързани с получаването му?

 

Акт 16 е документ, който финализира всяко строителство, тъй като удостоверява, че обектът, за който се отнася е годен да бъде въведен в експлоатация. Иначе казано, той „дава” разрешение за ползване на даден строеж или сграда. Липсата му е знак, че съществува проблем в строителната документация на конкретния имот като например несъответствие между одобрените проекти и реално изпълненото строителство. Информацията дали даден обект „притежава” Акт 16 може да бъде взета от Районна дирекция за национален и строителен контрол или от продавача му.

акт 16

Макар терминът Акт 16 да се използва изключително често като синоним на „Разрешение за ползване”, между двете понятия съществува разлика и е добре да бъдат разграничавани. Акт 16 се издава (от съответната държавна приемателна комисия) за строежи от І-ва до ІІІ-та категория (автомагистрали и пътища, хидротехнически съоръжения, производствени предприятия, сгради и съоръжения за обществено обслужване и други). Той е пряко свързан с установяването на годността за ползване на строежа и без него обектът не подлежи на експлоатация. Въз основа на този ключов документ съответната регионална дирекция за национален строителен контрол издава Разрешение за ползване. При строежи от ІV-та до VІ-та категория (жилищни и смесени сгради с ниско и средно застрояване, вилни сгради и други), обаче, не се съставя Акт 16, а се издава (от съответния главен архитект при съответната община) Удостоверение за въвеждане в експлоатация.

 

За издаване на Акт 16 ще са Ви необходими – документ за собственост (нотариален акт); разрешение за строеж; протокол за определяне на строителна линия и ниво, заедно с резултатите от проверките на достигнатите нива; заверена заповедна книга на строежа; Акт 14 за приемане на конструкцията; Акт 15 за установяване годността на строежа за въвеждането му в експлоатация (с приложени протоколи за успешно проведени 72-часови проби за доказване на техническите параметри на строежа); документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите по Чл. 169 от ЗУТ; документ от Агенцията по геодезия, картография и кадастър за предадена екзекутивна документация; договори с експлоатационните дружества (Електро, ВиК, газоснабдяване, топлофикация и други) за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура.

 

Имайте предвид, че при определени условия може да Ви бъде отказано издаване на Акт 16 (разрешение за ползване). Съгласно Чл.178 от ЗУТ (Закон за устройство на територията), това е възможно, когато не са извършени мероприятията по вертикална планировка и не е реализирано озеленяване според одобрения проект; когато не са премахнати съществуващи сгради и постройки, които не са включени в режима на застрояване; когато фасадите на сградите и постройките не са завършени съобразно одобрения инвестиционен проект или когато не са внесени всички необходими документи за издаване на разрешение за ползване.

 

Архитект Бояна Кантарджиева и проектантска фирма „Архитектура плюс 96” ЕООД ще Ви помогнат бързо и лесно да реализирате идеите и плановете си. Една от разнообразните услуги, които предлагат е именно събиране и изготвяне на строителна документация за издаване на Акт 16. Доверете се на професионалистите и започнете да градите бъдещето си още сега.
 

ПОЛЕЗНА ИНФОРАМЦИЯ:

По стъпките на АКТ 16

Форма за контакт